Karel IV.

Karel IV. citáty

* 14. května 1316 - † 29. listopadu 1378

Karel IV.

Karel IV. byl jedenáctý český král a první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské.


Podobno jest království nebeské síti spuštěné do moře a shromáždivší v sobě ryby všeho druhu.
Zdržujte se od zla zahálky, aby vás nestáhla svou tíží do prohlubně pekla.
Střezte se tudíž všeho hříchu ve věku útlém, neboť malá chyba na začátku velikou bude na konci.
Nebuďte rozmařilí v jídle a v pití, jakož činí ti, jejichž Bohem jest břich a jejichž slávou a koncem jest hromadění hnisu.
Varujte se špatného spolčování a špatných rad, protože "se svatými budete svatí a se zkaženými zkažení".
Nezáviďte jeden druhému, ale mějte raději lásku mezi sebou, neboť závist plodí zášť.
Duch svatý odchází od těch, kdož se oddají smilstvu, a nebude přebývati v tělech podrobených hříchu.
Jestliže jest tak nepatrné to, čím jsme zde, protože od Boha stvořeni a z ničeho jsme se narodili, a protože po tomto životě v nic se zas obrátíme, jest to tolik, jako bychom vůbec nebyli bývali.
Nehřešte proti Duchu svatému spoléhajíce příliš na milost boží, protože boží Duch svatý se od vás vzdaluje.
Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které vychází z úst božích.
Dopustíte-li se hříchu, ať vaše duše cítí lítost nad životem vaším, dokud se neutečete ku prameni zbožnosti a milosrdenství.
Lakomec nepanuje, nýbrž jest poddán vládě peněz.
Co jest platna urozenost anebo hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení?
Budete-li nenáviděti lakomství, poplyne vám bohatství; k němu však nepřikládejte srdcí svých, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví jest mnoho panování.
Nedopřávejte u sebe místa hněvu, ale mírnosti; neboť mírnost vítězí nad hněvem a trpělivost nad špatností.
Jakkoliv jest lidské hřešiti, přece jest ďábelské ve hříchu setrvati.
Kdo nenávidí, není milován a ve své zlobě zahyne.
Hřích jest nemocí nakažlivou.
Tvář, kterou zříme v zrcadle, jest prázdná a není nic, tak také život hříšníků jest prázdný a není nic.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy