Karel IV.

Karel IV.

* 14. května 1316
† 29. listopadu 1378

Karel IV. byl jedenáctý český král a první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Karel IV.
   Podobno jest království nebeské síti spuštěné do moře a shromáždivší v sobě ryby všeho druhu.
   Karel IV. #8086
  • Karel IV.
   Zdržujte se od zla zahálky, aby vás nestáhla svou tíží do prohlubně pekla.
   Karel IV. #8000
  • Karel IV.
   Střezte se tudíž všeho hříchu ve věku útlém, neboť malá chyba na začátku velikou bude na konci.
   Karel IV. #7973
  • Karel IV.
   Nebuďte rozmařilí v jídle a v pití, jakož činí ti, jejichž Bohem jest břich a jejichž slávou a koncem jest hromadění hnisu.
   Karel IV. #7968
  • Karel IV.
   Varujte se špatného spolčování a špatných rad, protože "se svatými budete svatí a se zkaženými zkažení".
   Karel IV. #7909
  • Karel IV.
   Nezáviďte jeden druhému, ale mějte raději lásku mezi sebou, neboť závist plodí zášť.
   Karel IV. #7900
  • Karel IV.
   Duch svatý odchází od těch, kdož se oddají smilstvu, a nebude přebývati v tělech podrobených hříchu.
   Karel IV. #7851
  • Karel IV.
   Jestliže jest tak nepatrné to, čím jsme zde, protože od Boha stvořeni a z ničeho jsme se narodili, a protože po tomto životě v nic se zas obrátíme, jest to tolik, jako bychom vůbec nebyli bývali.
   Karel IV. #7846
  • Karel IV.
   Nehřešte proti Duchu svatému spoléhajíce příliš na milost boží, protože boží Duch svatý se od vás vzdaluje.
   Karel IV. #7800
  • Karel IV.
   Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, které vychází z úst božích.
   Karel IV. #7792
  • Karel IV.
   Dopustíte-li se hříchu, ať vaše duše cítí lítost nad životem vaším, dokud se neutečete ku prameni zbožnosti a milosrdenství.
   Karel IV. #7763
  • Karel IV.
   Lakomec nepanuje, nýbrž jest poddán vládě peněz.
   Karel IV. #7750
  • Karel IV.
   Co jest platna urozenost anebo hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení?
   Karel IV. #7737
  • Karel IV.
   Budete-li nenáviděti lakomství, poplyne vám bohatství; k němu však nepřikládejte srdcí svých, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví jest mnoho panování.
   Karel IV. #7699
  • Karel IV.
   Nedopřávejte u sebe místa hněvu, ale mírnosti; neboť mírnost vítězí nad hněvem a trpělivost nad špatností.
   Karel IV. #7646
  • Karel IV.
   Jakkoliv jest lidské hřešiti, přece jest ďábelské ve hříchu setrvati.
   Karel IV. #7526
  • Karel IV.
   Kdo nenávidí, není milován a ve své zlobě zahyne.
   Karel IV. #7496
  • Karel IV.
   Hřích jest nemocí nakažlivou.
   Karel IV. #7486
  • Karel IV.
   Tvář, kterou zříme v zrcadle, jest prázdná a není nic, tak také život hříšníků jest prázdný a není nic.
   Karel IV. #7464