Kazuo Ishiguro

Životopis Kazuo Ishiguro

* 08. listopadu 1954

Kazuo Ishiguro je britský spisovatel z japonskými kořeny, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 2017.
( Wikicitáty [EN] )

  • Ishiguro se narodil 8. listopadu 1954 v Nagasaki v Japonsku. Vzhledem k tomu, že jeho otec působil v Národnı́m oceánografickém institutu a pobýval většinu času v zahraničı́, vyrůstal v rodině svého dědečka. Když mu bylo šest let, rodina následovala otce do Británie. Všichni, včetně malého Kazua, se domnı́vali, že jde pouze o dočasnou záležitost, nikdo nepředpokládal, že v cizı́ a pro ně poněkud nepochopitelné zemi zakotvı́ natrvalo a že se do vlasti už nikdy nevrátí. Pak se již Ishigurovy osudy přı́liš nelišily od života jiných dětı́ pocházejı́cı́ch z vyššı́ střednı́ třı́dy, vystudoval gymnázium v Surrey a poté angličtinu a filozofii na University of Kent v Canterburry. Po krátké epizodě, kdy pracoval jako sociálnı́ pracovnı́k v komunitnı́m centru, se rozhodl pro kariéru profesionálnı́ho spisovatele. Rozšı́řil si tedy vzdělánı́ o kurz tvůrčı́ho psanı́ na University of East Anglia, vedený dvěma velkými osobnostmi britské literatury - Malcolmem Bradburym a Angelou Carterovou. Pı́le přinesla ambicióznı́mu mladı́kovi ovoce na počátku osmdesátých let - nejprve mu bylo v roce 1982 uděleno britské občanstvı́, vzápětı́ vydal svůj prvnı́ román A Pale View of Hills (česky prozatı́m nevyšel, název se běžně překládá jako Nejasný výhled na kopce), který nejenže zı́skal několik menšı́ch literárnı́ch cen, ale předevšı́m mu vysloužil mı́sto na již zmiňovaném seznamu literárnı́ch talentů časopisu Granta.

    Kazuo Ishiguro vydal šest románů, které byly dosud přeloženy do osmadvaceti jazyků, z nichž tři vyšly i česky: Soumrak dne, Malı́ř pomı́jejı́cı́ho světa a Když jsme byli sirotci. Je také autorem dvou původnı́ch filmových scénářů, The Saddest Music in the World (2003, režie Guy Maddin) a The White Countess (2005, režie James Ivory).