Šalamounovo přísloví

Šalamounova přísloví 6

Počet přísloví v této kategorii: 378. Všechna přísloví.


Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne. Šalamounovo přísloví
Milovník poznání miluje poučení, jen tupý mezek si nedá domluvit. Šalamounovo přísloví
Spravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá samé neštěstí. Šalamounovo přísloví
Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí. Šalamounovo přísloví
Rady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti pomohou uniknout. Šalamounovo přísloví
Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se. Šalamounovo přísloví
Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí nesmysly. Šalamounovo přísloví
Kdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu. Šalamounovo přísloví
Políčko chudých může vydat hojnost potravy, bezpráví je ale může o všechno připravit. Šalamounovo přísloví
Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem. Šalamounovo přísloví
Rty moudrých vědění rozsévají, srdce tupců však nikoli. Šalamounovo přísloví
Chuďas je na obtíž i svému příteli, boháče ale všichni milují. Šalamounovo přísloví
Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba. Šalamounovo přísloví
Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil? Šalamounovo přísloví
Někdo má zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré rty. Šalamounovo přísloví
Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba. Šalamounovo přísloví
Ukřivděný bratr se uzavře jak město, rozepře působí jako hradní závory. Šalamounovo přísloví
Hlupáku nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč. Šalamounovo přísloví
Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený! Šalamounovo přísloví
Lepší je málo se spravedlností než ohromné zisky s bezprávím. Šalamounovo přísloví
Rozvážně chová se každý, kdo má rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmysly. Šalamounovo přísloví
Člověk nádeničí, protože musí, jeho vlastní hlad ho pohání. Šalamounovo přísloví
Lepší je talíř zeleniny s láskou než vykrmený býk a s ním nenávist. Šalamounovo přísloví
Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup. Šalamounovo přísloví
Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně. Šalamounovo přísloví
Do města siláků vnikl moudrý a zbořil pevnost, na niž se spolehli! Šalamounovo přísloví
Hospodinovou svící je duch člověka – vše, co je skryté, prozkoumá. Šalamounovo přísloví
Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu. Šalamounovo přísloví
Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, má mzdu trvalou. Šalamounovo přísloví
Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel. Šalamounovo přísloví
Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Šalamounovo přísloví
Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat. Šalamounovo přísloví
Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede. Šalamounovo přísloví
Hospodin nenechá poctivého lačnět, rozmary darebáků ale zavrhne. Šalamounovo přísloví
Nenávist vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí. Šalamounovo přísloví
Na stříbro je tyglík a na zlato pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin. Šalamounovo přísloví
Kdo zesměšňuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujde. Šalamounovo přísloví
Dojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše ničemové a hříšníci! Šalamounovo přísloví
Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas! Šalamounovo přísloví
Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete. Šalamounovo přísloví
Přestaň, synu, naslouchat poučení, a zabloudíš od slov poznání. Šalamounovo přísloví
Los dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit. Šalamounovo přísloví
Lidský duch dovede unést nemoc, ztrápený duch se však nedá vydržet. Šalamounovo přísloví
Rozumné srdce nabývá poznání, moudré uši prahnou po vědění. Šalamounovo přísloví
„Špatné, moc špatné,“ říká, kdo kupuje, a jen co popojde, už si pochvaluje. Šalamounovo přísloví
Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli. Šalamounovo přísloví
Kdo seje bezpráví, sklidí neštěstí; jeho hrůzovláda pomine. Šalamounovo přísloví
Hospodin střeží vědění, úmysly podvodníků ale překazí. Šalamounovo přísloví
Vyžeň drzouna a zmizí rozepře – konec hádek i urážek! Šalamounovo přísloví
Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí. Šalamounovo přísloví

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy