Šalamounovo přísloví

Šalamounova přísloví 5

Počet přísloví v této kategorii: 378. Všechna přísloví.


Dobrý člověk zanechá dědictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká na poctivé. Šalamounovo přísloví
Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda nerozumného patří hůl. Šalamounovo přísloví
Nadutý domýšlivec se drzoun jmenuje, jeho zpupnost nezná žádnou mez. Šalamounovo přísloví
Královo srdce je v Hospodinově ruce – jak vodní strouhu je směruje, kam chce. Šalamounovo přísloví
Vztekloun zasluhuje potrestání; ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc. Šalamounovo přísloví
Pomluvy se tváří jako pamlsky, hluboko do nitra ale padají. Šalamounovo přísloví
Hluboká voda jsou slova úst některých, zurčící potok, pramen moudrosti. Šalamounovo přísloví
Na nic než na vzpouru zlosyn nemyslí, bude však navštíven poslem ukrutným. Šalamounovo přísloví
Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá. Šalamounovo přísloví
Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí. Šalamounovo přísloví
Korunou moudrých je jejich bohatství, tupost hlupáků zůstane tupostí. Šalamounovo přísloví
Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky. Šalamounovo přísloví
Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu. Šalamounovo přísloví
Někdy i při smíchu bolí srdce; když skončí radost, smutek zůstane. Šalamounovo přísloví
Milovník radovánek je vlastně chudák; milovník přepychu a vína nebude bohatý. Šalamounovo přísloví
Výsledkem pokory a úcty k Hospodinu je bohatství, sláva a život. Šalamounovo přísloví
Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Šalamounovo přísloví
Tvrdý trest tomu, kdo opouští stezku; kdo nesnese domluvy, ten umírá. Šalamounovo přísloví
Pramen života má ten, kdo má rozum, vlastní hloupost je trestem hlupáků. Šalamounovo přísloví
V úctě k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí. Šalamounovo přísloví
Zasvěcuj dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne. Šalamounovo přísloví
Člověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování je však od Hospodina. Šalamounovo přísloví
Oběť darebáků se Hospodinu hnusí, zalíbení má v modlitbě poctivých. Šalamounovo přísloví
Jen srdce člověka zná vlastní hořkost, podobně jeho radost druhý necítí. Šalamounovo přísloví
Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, kdo ztratil rozum, honí vidiny. Šalamounovo přísloví
Hospodin má poctivé míry i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil. Šalamounovo přísloví
Laskavý člověk odmění i sám sebe, surovec ani sám sebe nešetří. Šalamounovo přísloví
Spravedlivý bude z trápení vysvobozen, na jeho místě se octne darebák. Šalamounovo přísloví
Kdo doufá v bohatství, takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou. Šalamounovo přísloví
Dům spravedlivého je velkou pokladnicí, zisky darebáka nesou jen trápení. Šalamounovo přísloví
Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá. Šalamounovo přísloví
Kdo šetří metlu, nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje. Šalamounovo přísloví
Z ovoce spravedlivého je strom života, a kdo je moudrý, ten duše získává. Šalamounovo přísloví
Chuďase nesnáší ani jeho bratři – tím spíše se mu vyhnou přátelé! Šalamounovo přísloví
Úplatek působí jako zaříkadlo: úplatkáři se daří, kam se obrátí. Šalamounovo přísloví
Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se. Šalamounovo přísloví
Kdo mhouří oči, vymýšlí zvrácenosti, kdo svírá rty, osnuje špinavost. Šalamounovo přísloví
Tupci se raději obloukem vyhni, z jeho rtů se přece nic nedozvíš. Šalamounovo přísloví
Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. Šalamounovo přísloví
Tupcova ústa spěchají k hádkám, jeho rty po výprasku volají. Šalamounovo přísloví
Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin. Šalamounovo přísloví
Slova darebáků jsou smrtelná léčka, poctivé vysvobodí jejich řeč. Šalamounovo přísloví
Hlupák pohrdá poučením otce, chytrý je ten, kdo dá na domluvy. Šalamounovo přísloví
Ničemný vyslanec upadne do neštěstí, spolehlivý posel je jako lék. Šalamounovo přísloví
Člověk má všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však zkoumá Hospodin. Šalamounovo přísloví
Mohutné vojsko je ozdobou krále, úbytek lidu je vládci záhubou. Šalamounovo přísloví
Drzoun nemiluje toho, kdo jej kárá, a proto za moudrými nechodí. Šalamounovo přísloví
Spravedlivý se nají do sytosti, břicho ničemů zůstane o hladu. Šalamounovo přísloví
Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. Šalamounovo přísloví
Srdce spravedlivého promýšlí odpovědi, ústa darebáků chrlí hanebnost. Šalamounovo přísloví

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy