Šalamounovo přísloví

Šalamounova přísloví

Počet přísloví v této kategorii: 378. Všechna přísloví.


Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec. Šalamounovo přísloví
Lenocha umoří jeho vlastní touhy, jeho rukám práce nevoní. Šalamounovo přísloví
Moudrý má doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází. Šalamounovo přísloví
Tajný dárek dokáže utišit hněv, postranní úplatek i velkou zuřivost. Šalamounovo přísloví
Omlouvat ničemu i odsoudit poctivého – obojí se Hospodinu hnusí nastejno. Šalamounovo přísloví
Na rozumného více zapůsobí výtka, než kdyby tupci stokrát nařezal. Šalamounovo přísloví
Samotáři jde jen o vlastní choutky, každou rozumnou radou pohrdne. Šalamounovo přísloví
Ve špíně se hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plál. Šalamounovo přísloví
Kdo zplodil tupce, má důvod k žalu, hlupákův otec radost nepozná. Šalamounovo přísloví
Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcové. Šalamounovo přísloví
Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem. Šalamounovo přísloví
Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v hlubinách. Šalamounovo přísloví
Hospodin učinil vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý den. Šalamounovo přísloví
Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočine. Šalamounovo přísloví
Chudák poníženě prosí, boháč odpovídá hrubostí. Šalamounovo přísloví
Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením. Šalamounovo přísloví
Křivopřísežník trestu neujde, neunikne, kdo šíří lež. Šalamounovo přísloví
Rychlé zbohatnutí na začátku, žádné požehnání na konci. Šalamounovo přísloví
Spravedlivý se učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost. Šalamounovo přísloví
Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin. Šalamounovo přísloví
Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj. Šalamounovo přísloví
Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen, až bude volat sám. Šalamounovo přísloví
Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Šalamounovo přísloví
Rozumný má moudrost přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě nenajdou. Šalamounovo přísloví
Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben. Šalamounovo přísloví
Sama ohavnost je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze zlých úmyslů! Šalamounovo přísloví
Kam přijde darebák, přijde i pohrdání, za ním pak hanba a potupa. Šalamounovo přísloví
I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená. Šalamounovo přísloví
Pokutovat nevinného jistě není dobré, natož bít urozené, když jednají poctivě. Šalamounovo přísloví
K mrzutosti je otci tupý syn, svou matku naplňuje hořkostí. Šalamounovo přísloví
Láska a věrnost ať opatrují krále, jeho trůn ať podpírá laskavost. Šalamounovo přísloví
Jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje. Šalamounovo přísloví
Nemiluj spánek, ať nezchudneš; otevři oči, ať se nasytíš. Šalamounovo přísloví
Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv. Šalamounovo přísloví
Kdo má moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty přesvědčivosti dodají. Šalamounovo přísloví
Spravedlivé rty se králům líbí, milují ty, kdo mluví upřímně. Šalamounovo přísloví
Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Šalamounovo přísloví
Žádná moudrost, žádná šikovnost, žádná rada na Hospodina nestačí. Šalamounovo přísloví
Nadšení bez poznání nestačí, zbrklý se dopouští mnoha chyb. Šalamounovo přísloví
Dvojí metr a dvojí závaží – Hospodinu se hnusí obojí. Šalamounovo přísloví
Na drzouny čekají soudy, na hřbety tupců rány. Šalamounovo přísloví
Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu. Šalamounovo přísloví
Dvojí závaží se Hospodinu hnusí; falešné váhy se mu nelíbí. Šalamounovo přísloví
Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení. Šalamounovo přísloví
Cesta lenocha trním zarůstá, stezka poctivých je ale dlážděná. Šalamounovo přísloví
Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství. Šalamounovo přísloví
Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu. Šalamounovo přísloví
Tupý syn je neštěstím svého otce, hašteřivá žena pak crčení bez konce! Šalamounovo přísloví
Moudrý král se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod koly. Šalamounovo přísloví
Jazyk má moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Šalamounovo přísloví

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy