Šrí Pataňdžali

Šrí Pataňdžali citáty #3

* 220 př. n. l. - † 148 př. n. l.

Pataňdžali, Šrí

Pataňdžali je považován za zakladatele jógy.


Jemnější utrpení zmizí, když se mysl rozplyne v osvícení.
Hrubší utrpení odstraňuje meditace.
Karman (následky skutků), ať se uskutečňuje v současném nebo budoucím životě, má své kořeny v utrpení.
Tak dlouho, dokud je tento kořen přítomen, setrvává i karman, vytváří nová zrození, řídí dobu svého zrání a její naplnění.
Je nutné vyhnouti se budoucímu utrpení.
Příčinou utrpení je spoj (proces nazírání) mezi divákem a viděným světem, který je nutno přerušit.
Čistota, činorodost a nevědomost (Sattva, Radžas a Tamas) utvářejí viděný svět. Živly a smysly tvoří jeho rozdílnost. Radost a osvobození jsou cílem.
Hrubé, jemné, projevené a neprojevené jsou čtyři rozdíly mezi třemi stavy.
Divák je plně ztotožněn se svým díváním. Ač je sám bezbarvý, jeví se jako zabarvený vzhledem k proměnám svého vnímání.
Zkušenost z viděného světa existuje jenom pro Diváka.
Ta zaniká pro toho, kdo dosáhl osvobození, ale viděný svět zůstává pro ostatní, jsa obecným jevem pro všechny.
Divák a viděný svět jsou tak propojeni, že pravá přirozenost každého z nich může být rozpoznána.
Příčinou tohoto spojení je nevědomost.
Není-li nevědomosti, není ani propojení. Zrušení tohoto spoje odhalí nezávislost Diváka.
Nevědomost odstraníme neustálým rozlišováním mezi Já a ne–Já.
Sedminásobné je poznání, jež se dostává jóginovi na posledním stupni vývoje.
Meditační praxí odstraníme nečistoty, a světlo poznání zazáří. (Následkem rozlišování.)
Jama, Nijáma, Ásana, Pránájáma, Pratjáhára, Dháraná, Dhjána a Samádhi je osm stupňů jógy.
Odřeknutí se násilí, krádeží a vilnosti spojené s pravdomluvností a vytrvalostí vytváří zásady (Jama).
Toto jsou zásady, jež musí být dodržovány nezávisle na čase, místě, postavení nebo okolnostech.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy