Nino Salvaneschi

Nino Salvaneschi

* 03. prosince 1886