Mohamed

Mohamed

Muhammad ibn Abdilláh ibn Abdilmuttalib byl náboženský vůdce a prorok islámu.
( Wikicitáty )

 • Citáty
  • Mohamed
   A není na světě zvířete jediného, jehož obživa by od Boha nezávisela.
   Mohamed #23908 Korán
  • Mohamed
   Bůh nejlépe zná, čím těhotná je každá samice a nakolik se zužují a rozšiřují lůna jejich - vždyť věc každá má u Něho rozměr svůj.
   Mohamed #23904 Korán
  • Mohamed
   Nedomnívej se, že Bohu je lhostejné, co nespravedliví konají; On pouze odklad jim dává do dne, kdy oči budou vytřeštěny.
   Mohamed #23889 Korán
  • Mohamed
   Kdyby Bůh trestal lidi za nespravedlnost jejich, nezůstal by na zemi tvor živý, avšak On dává jim odklad do lhůty stanovené; a až vyprší lhůta jejich, nezadrží ji ni o hodinu ani ji neuspíší.
   Mohamed #23873 Korán
  • Mohamed
   Jestliže trestáte, tedy trestejte podobným způsobem, jako jste byli trestáni.
   Mohamed #23855 Korán
  • Mohamed
   Konáte-li dobro, sami pro sebe tak činíte, a konáte-li špatné, proti sobě tak činíte.
   Mohamed #23829 Korán
  • Mohamed
   Kdož nevěří v život posmrtný, jsme připravili trest bolestný.
   Mohamed #23806 Korán
  • Mohamed
   A člověk vyzývá ke zlu, tak jak vyzývá k dobru, vždyť člověk je unáhlený.
   Mohamed #23784 Korán
  • Mohamed
   Každému člověku jsme připevnili ptáka osudu jeho na šíji a v den zmrtvýchvstání vyjmeme pak každému knihu jeho a setká se s ní otevřenou.
   Mohamed #23758 Korán
  • Mohamed
   Kdo po cestě správné se ubírá, sám pro sebe tak činí, však kdo bloudí, ten jen proti sobě tak činí.
   Mohamed #23739 Korán
  • Mohamed
   Vždyť marnotratní jsou bratři satanovi a satan byl vůči Pánu svému nevděčný.
   Mohamed #23714 Korán
  • Mohamed
   A neměj ruku svou přivázanou ke krku svému ani ji nerozevírej příliš široce, abys nebyl pomlouván a neupadl v nouzi.
   Mohamed #23677 Korán
  • Mohamed
   Nezabíjejte děti své z obavy před zchudnutím, vždyť My jim i vám obživu uštědříme. A jejich zabíjení je hříchem velkým.
   Mohamed #23655 Korán
  • Mohamed
   A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta.
   Mohamed #23629 Korán
  • Mohamed
   Satan věru rozsévá mezi vámi rozkol, vždyť satan člověku je zjevným nepřítelem.
   Mohamed #23612 Korán
  • Mohamed
   A kdo v tomto životě slepý byl, bude slepý i v onom a ještě více z cesty zbloudí.
   Mohamed #23577 Korán
  • Mohamed
   Neseslali jsme ti Korán, abys byl zoufalý.
   Mohamed #23547 Korán
  • Mohamed
   Každá duše smrti okusí; a zkoušíme vás zlým i dobrým co pokušením, a k Nám budete navráceni.
   Mohamed #23530 Korán
  • Mohamed
   A zmiň se o té, jež panenství své střežila. A vdechli jsme do ní část ducha Svého a učinili jsme z ní i ze syna jejího pro veškeré lidstvo znamení.
   Mohamed #23497 Korán
  • Mohamed
   Pokud nebudou vypuštěni Gog a Magog; a tehdy se lidé z každého hrobu vynoří!
   Mohamed #23464 Korán
  1 2 3 4 »