Amelia Barrová

Amelia Barrová

* 29. března 1831
† 10. března 1919

Amelia Edith Huddleston Barr byla britská spisovatelka.
( )